سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مردم چیزى را نگفتند : خوش باد ، جز آنکه روزگار براى آن روز بدى را ذخیرت نهاد . [نهج البلاغه]
روان شناسی * 心理学 * psychology
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» تاثیر اهداف پیشرفت و اهداف اجتماعی بر کمک¬طلبی از همسالان در یک

تاثیر اهداف پیشرفت و اهداف اجتماعی بر کمک¬طلبی از همسالان در یک بافت آموزشی (از احسان مال احمدی)

1- تحقیق اول:

1-1- هدف:

این تحقیق چهار هدف ادشت: هدف اول تحقیق، بررسی ارتباط­های بین چهار هدف مدلِ اهدافِ پیشرفتِ 2×2 الیوت (1999)، کمک­طلبی سازنده و نگرش دانش­آموزان به کمک­طلبی بود. دومین هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اهداف گرایش به دوستی و اجتناب از دوستی بر کمک­طلبی سازنده دانش­آموزان بود. انتظار می­رفت اهداف گرایش به دوستی، بتوانند کمک­طلبی سازنده و پاداش ادراک­شده­ی کمک­طلبی را به طور مثبت پیش­بینی کنند؛ از سوی دیگر، پیش­بینی شد اهداف اجتناب از دوستی بتوانند کمک­طلبی سازنده را به طور منفی و هزینه­های ادراک­شده کمک­طلبی را به طور مثبت پیش­بینی کنند.

سومین هدف پژوهش، آزمودن این بود که آیا نگرش دانش­آموزان به کمک­طلبی می­تواند در ارتباط بین اهداف پیشرفت/دوستی و کمک­طلبی سازنده به عنوان متغیر واسطه عمل کند یا خیر.

هدف آخر، آزمودن این بود که آیا اثر تعاملی اهداف پیشرفت و اهداف دوستی اجتنابی و گرایشی، می­تواند واریانس بیشتری از کمک­طلبی سازنده را تبیین کند یا خیر.

1-2- روش:

شرکت­کنندگان در این تحقیق، 317 دانش­آموز بودند که به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. میانگین سن شرکت‌کنندگان، 33/17 و انحراف استاندارد آن 97/0 بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس اهداف پیشرفت الیوت و مورایاما (AGQ, 2008)[1]، پرسشنامه اهداف دوستی الیوت و همکاران (FGQ,2006)[2] و پرسشنامه کمک‌طلبی سازنده نیومن (HSQ, 1990)[3] بود.

این تحقیق در ترم دوم سال تحصیلی انجام شد. برای اجرای این تحقیق، شرکت‌کنندگان ابتدا در هفته اول ترم، پرسشنامه مربوط به اهداف دوستی را تکمیل کردند و سپس در هفته‌های دوم و سوم به ترتیب پرسشنامه‌های مربوط به اهداف پیشرفت و کمک‌طلبی سازنده را تکمیل کردند. در این تحقیق برای تحلیل اثرات اصلی و اثرات برهم کنش اهداف پیشرفت و اهداف دوستی از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد.

1-3- نتایج :

در این تحقیق، مدل رگرسیون اولیه، شامل چهار هدف پیشرفت، دو هدف دوستی، جنسیت و اثرات برهم‌کنش مرتبه اول بین این متغیرها بود. تجزیه و تحلیل اولیه نشان داد که هیچکدام از اثرات بر هم‌کنش، معنادار نبودند، بنابراین این اثرات از تحلیل‌های بعدی حذف شدند.

کمک‌طلبی روی مدل اولیه بازگشت داده شد و نتیجه کار نشان داد که اثر کلی کمک‌طلبی روی این مدل معنادار است. اهداف گرایش به تسلط، اجتناب از تسلط و گرایش به دوستی توانستند به طور مثبت و معنادار کمک‌طلبی سازنده را پیش‌بینی کنند. در ضمن، اهداف اجتناب از عملکرد و اجتناب از دوستی، توانستند به طور منفی و معنادار کمک‌طلبی سازنده را پیش‌بینی کنند. معنادار بودن اثر جنسیت به معنی این بود که نمره زنان در کمک‌طلبی سازنده از مردان بالاتر بود.

1-4- بحث در یافته‌ها:

یافته‌های این تحقیق، نشان دادند اهداف تسلط (هم گرایشی و هم اجتنابی) توانستند کمک‌طلبی سازنده را به طور مثبت پیش‌بینی کنند. در ضمن اهداف گرایش به دوستی نیز پیش‌بینی کننده‌های مثبتی برای کمک‌طلبی سازنده بودند. و در نهایت اینکه، اهداف اجتناب از عملکرد و اجتناب از دوستی با کمک‌طلبی سازنده ارتباط منفی داشتند. ارتباط بین اهداف گرایش به عملکرد و کمک‌طلبی سازنده معنادار نبود. با این وجود محدودیت تحقیق اول آن بود که در آن هیچ مقیاسی برای اندازه‌گیری نگرش دانش‌آموزان نسبت به کمک‌طلبی وجود نداشت. فرض بر این است که چنین نگرش‌هایی احتمالا در رابطه بین پیشرفت تحصیلی و اهداف دوستی و کمک‌طلبی سازنده به عنوان متغیر واسطه عمل می‌کنند. بنابراین، تحقیق دوم با هدف تکرار نتایج تحقیق اول و نشان دادن این اثر واسطه‌ای انجام شد.

2- تحقیق دوم: ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن زارع ( یکشنبه 95/10/26 :: ساعت 9:1 عصر )


»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

نکاتی برای والدین کودکان دارای ناتوانی در یادگیری LD
عاملیت و ساختار در رشد انسان
تاثیر اهداف پیشرفت و اهداف اجتماعی بر کمک¬طلبی از همسالان در یک